Projekt zawodowych stopni żeglarskich

Projekt zawodowych stopni żeglarskich

W dniu 24.10.2011 weszła w życie Ustawa o Bezpieczeństwie Morskim z 18.08.2011 (Dz.U. nr 228 / 2011, poz. 1368), przy czym bardzo ważny dla żeglarzy artykuł 70 który wejdzie który miał wejść w życie z dniem 25.04.2013. Jak to już wcześniej życie pokazało, ministerwstwo się nie wyrobiło.

Wiadomość z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: w związku z Ustawą o Bezpieczeństwie Morskim i pracami nad rozporządzeniem w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozesłało zmieniony projekt rozporządzenia w ramach ponownych konsultacji społecznych z uprzejmą prośbą o opinię. Uwagi i komentarze można przesyłać do Ministerstwa do dnia 16 lipca 2013 r. również w formie elektronicznej na adres: bdziurla@transport.gov.pl.

Projekt rozporządzenia w formie pdf'a znajduje się poniżej.

Artykuł ten nakłada na Ministra Infrastruktury obowiązek wydania rozporządzenia określającego wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Konwencji STCW.
Należy się więc spodziewać, że od sezonu 2013 skipperzy komercyjnych jachtów morskich oprócz uzyskania patentu PZŻ i uprawnień radiowych (SRC lub LRC), będą musieli odbyć kurs STCW a następnie odnawiać go co 5 lat, tak jak marynarze zawodowi.

Art. 70.

 1. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych są również:
  1. dyplom – dla stanowisk oficerskich;
  2. świadectwo – dla stanowisk nieoficerskich;
  3. świadectwo przeszkolenia.
    
 2. W celu uzyskania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, niezbędne jest odbycie szkolenia, praktyki pływania i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną.
   
 3. Szkolenia, o których mowa w ust. 2, są prowadzone przez ośrodki uznane, w drodze decyzji, i nadzorowane w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, posiadające odpowiednią bazę szkoleniową i wykwalifikowaną kadrę oraz certyfikat systemu zarządzania jakością.
   
 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Konwencji STCW oraz warunki ich uzyskiwania, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz zdrowia i życia przebywających na nich osób, a także mając na uwadze istniejące systemy kwalifikacji sportowych i zawodowych członków załóg.
   
 5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną określone również:
  1. tryb oraz szczegółowe kryteria uznawania ośrodków szkolących załogi jachtów
   komercyjnych oraz sposób prowadzenia audytów tych ośrodków,
  2. ramowe programy szkoleń,
  3. wymagania dotyczące wyposażenia bazy szkoleniowej oraz kwalifikacji kadry,
  4. wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych,
  5. wzory dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg jachtów komercyjnych
   i sposób ewidencji tych dokumentów
   – z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia właściwego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, bezpieczeństwa żeglugi oraz określenia zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji ważności kwalifikacji członków załóg takich jachtów.

 

Załączniki do pobrania

« powrót
Kursy STCW
Kursy STCW

Dowiedz się więcej »

Odnowienie STCW
Odnowienie STCW

Dowiedz się więcej »

Książeczka żeglarska
Książeczka żeglarska

Dowiedz się więcej »

Polecamy

Szkoła żeglarska i motorowodna - charter.edu.pl
dlamarynarza.pl
Księgarnia Morska - literatura dla żeglarzy