Książeczka żeglarska (marynarska)

Książeczka żeglarska stwierdza tożsamość jej posiadacza, przebieg pracy na statkach. Podobnie jak paszport, jest dokumentem, który może być wydany tylko obywatelowi polskiemu.

Książeczkę żeglarską wystawia dyrektor urzędu morskiego, a za granicą polski urząd konsularny.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dn. 23.05.1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. nr 61 poz. 258) z późn. zm.
 2. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie (Dz. U. Nr 65 poz. 604)

Książeczkę żeglarską wydają Urzędy Morskie w Wydziałach Dokumentów Marynarskich (WDM)

 1. Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia, telefon: +48 58 355-33-60+48 58 355-33-60, faks: +48 58 620-87-71
 2. Urząd Morski w Słupsku, Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk, telefon: +48 59 8474256+48 59 8474256, +48 59 8474257+48 59 8474257, fax: +48 59 8474255
 3. Urząd Morski w Szczecinie, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin (Wydział Dokumentów Marynarzy mieści się w budynku Kapitanatu Portu Szczecin), telefon do książeczek: 91 44 03 41291 44 03 412 fax: 91 488 03 26

Dokumenty wymagane do uzyskania / wymiany książeczki żeglarskiej:

 1. wniosek (druk w załączeniu),
 2. wypełniony kwestionariusz paszportowy,
 3. dokument stwierdzający posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych np. przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa stopnia podstawowego wydane na podstawie prawidła VI/1 Konwencji STCW 1978, dyplom lub świadectwo morskie, (w tym również świadectwo młodszego marynarza, młodszego motorzysty, młodszego kucharza) , lub umowę z armatorem posiadającym statki pod polską banderą,
 4. oryginał i kserokopia aktualnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku (lista lekarzy dostępna w załączeniu),
 5. 3 zdjęcia paszportowe (3,5 x,4,5),
 6. dowód osobisty + obustronna kserokopia
 7. dowód wniesienia odpowiedniej opłaty w kasie urzędu,

UWAGA

Do wymiany książeczki żeglarskiej należy przedłożyć jej oryginał oraz kserokopię pierwszej strony ze zdjęciem i ostatniego wyokrętowania z ostatniego półrocza.
W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany imienia lub nazwiska jej posiadacza należy załączyć kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska (oryginał do wglądu)

W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej wydanej przed 25-08-1992 r. wymagane jest również dołączenie wypełnionego kwestionariusza paszportowego, oraz dodatkowego zdjęcia.

Duplikat książeczki żeglarskiej:
1. wniosek,
2. wypełniony kwestionariusz paszportowy,
3. oświadczenie dot. okoliczności utracenia książeczki żeglarskiej,
4. dowód osobisty + ksero obustronne,
5. 3 zdjęcia paszportowe (3,5 x,4,5),
6. dowód wniesienia opłaty w kasie urzędu.

Koszt wystawienia książeczki:

 • na czas nieokreślony – 50 j.t.
 • na czas określony – 40 j.t.
 • na czas określonej podróży – 20 j.t.

(wartość jednostki taryfowej wynosi średnio 1 zł.)

Książeczkę żeglarską wystawia się na wniosek:

 1. Marynarza lub rybaka tj. osoby posiadającej morskie kwalifikacje (świadectwo lub dyplom morski),
 2. Osoby posiadającej przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa stopnia podstawowego wydane na podstawie prawidła VI/1 Konwencji STCW 1978 z póżn. zm.
 3. Innej osoby pozostającej z armatorem w stosunku pracy na statkach pod polską banderą,
 4. Ucznia szkoły morskiej w celu odbycia praktyki pływania określonej programem nauczania szkoły.

UWAGA!

Każda z osób występująca o uzyskanie książeczki żeglarskiej zobowiązana jest wypełnić osobiście kartotekę osobową i wniosek paszportowy w obecności urzędnika przyjmującej dokumenty.

 

Załączniki do pobrania

 pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie (Dz. U. Nr 65 poz. 604).pdf

  Pobierz
 pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

  Pobierz
 pdf Ustawa o pracy na morskich statkach handlowych

Ustawa z dn. 23.05.1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. nr 61 poz.  258).pdf

  Pobierz
 pdf Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (Gdynia)   Pobierz
 doc Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (Gdynia)   Pobierz
 pdf Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (Szczecin)   Pobierz
 doc Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (Szczecin)   Pobierz