Książeczka żeglarska (marynarska)

Książeczka żeglarska stwierdza tożsamość jej posiadacza, przebieg pracy na statkach oraz uprawnia go do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacz książeczki może powrócić do kraju nawet w przypadku utraty jej ważności. Podobnie jak paszport, jest dokumentem, który może być wydany tylko obywatelowi polskiemu.

Książeczkę żeglarską wystawia dyrektor urzędu morskiego, a za granicą polski urząd konsularny.

Książeczka żeglarska

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dn. 23.05.1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. nr 61 poz. 258) z późn. zm.
 2. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie (Dz. U. Nr 65 poz. 604)

Książeczkę żeglarską wydają Urzędy Morskie w Wydziałach Dokumentów Marynarskich (WDM)

 1. Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia, telefon: +48 58 355-33-60+48 58 355-33-60, faks: +48 58 620-87-71
 2. Urząd Morski w Słupsku, Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk, telefon: +48 59 8474256+48 59 8474256, +48 59 8474257+48 59 8474257, fax: +48 59 8474255
 3. Urząd Morski w Szczecinie, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin (Wydział Dokumentów Marynarzy mieści się w budynku Kapitanatu Portu Szczecin), telefon do książeczek: 91 44 03 41291 44 03 412 fax: 91 488 03 26

Dokumenty wymagane do uzyskania / wymiany książeczki żeglarskiej:

 1. wniosek (druk w załączeniu),
 2. wypełniony kwestionariusz paszportowy,
 3. dokument stwierdzający posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych np. przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa stopnia podstawowego wydane na podstawie prawidła VI/1 Konwencji STCW 1978, dyplom lub świadectwo morskie, (w tym również świadectwo młodszego marynarza, młodszego motorzysty, młodszego kucharza) , lub umowę z armatorem posiadającym statki pod polską banderą,
 4. oryginał i kserokopia aktualnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku (lista lekarzy dostępna w załączeniu),
 5. 3 zdjęcia paszportowe (3,5 x,4,5),
 6. dowód osobisty + obustronna kserokopia
 7. dowód wniesienia odpowiedniej opłaty w kasie urzędu,

UWAGA

Do wymiany książeczki żeglarskiej należy przedłożyć jej oryginał oraz kserokopię pierwszej strony ze zdjęciem i ostatniego wyokrętowania z ostatniego półrocza.
W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany imienia lub nazwiska jej posiadacza należy załączyć kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska (oryginał do wglądu)

W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej wydanej przed 25-08-1992 r. wymagane jest również dołączenie wypełnionego kwestionariusza paszportowego, oraz dodatkowego zdjęcia.

Duplikat książeczki żeglarskiej:
1. wniosek,
2. wypełniony kwestionariusz paszportowy,
3. oświadczenie dot. okoliczności utracenia książeczki żeglarskiej,
4. dowód osobisty + ksero obustronne,
5. 3 zdjęcia paszportowe (3,5 x,4,5),
6. dowód wniesienia opłaty w kasie urzędu.

Koszt wystawienia książeczki:

 • na czas nieokreślony – 50 j.t.
 • na czas określony – 40 j.t.
 • na czas określonej podróży – 20 j.t.

(wartość jednostki taryfowej wynosi średnio 1 zł.)

Książeczkę żeglarską wystawia się na wniosek:

 1. Marynarza lub rybaka tj. osoby posiadającej morskie kwalifikacje (świadectwo lub dyplom morski),
 2. Osoby posiadającej przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa stopnia podstawowego wydane na podstawie prawidła VI/1 Konwencji STCW 1978 z póżn. zm.
 3. Innej osoby pozostającej z armatorem w stosunku pracy na statkach pod polską banderą,
 4. Ucznia szkoły morskiej w celu odbycia praktyki pływania określonej programem nauczania szkoły.

UWAGA!

Każda z osób występująca o uzyskanie książeczki żeglarskiej zobowiązana jest wypełnić osobiście kartotekę osobową i wniosek paszportowy w obecności urzędnika przyjmującej dokumenty.

 

« powrót

Załączniki do pobrania

 pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie (Dz. U. Nr 65 poz. 604).pdf

  Pobierz
 pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

  Pobierz
 pdf Ustawa o pracy na morskich statkach handlowych

Ustawa z dn. 23.05.1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. nr 61 poz.  258).pdf

  Pobierz
 pdf Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (Gdynia)   Pobierz
 doc Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (Gdynia)   Pobierz
 pdf Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (Szczecin)   Pobierz
 doc Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (Szczecin)   Pobierz